Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Aktuality

12/2019
KORN CONSULT GROUP donates to Kindernothilfe

Děkujeme mnohokrát našim zákazníkům, spolupracovníkům a kooperačním partnerům za vynikající a důvěryhodnou spolupráci v tomto roce. Přejeme Vám všem veselé Vánoční svátky, prožité v kruhu Vašich rodin a přátel, jakož i dobrý vstup do nového roku, 2020, plného zdraví a štěstí. Naším dobročinným darem v tomto roce podporujeme Pomoc dětem v nouzi (Kindernothilfe). Tato organizace se rozrostla od svého založení v roce 1959 v jednu z největších organizací pro práva dětí v Europě. Aktuálně zahrnuje při své práci skoro 2 milióny dětí a mladistvých v 697 projektech v 33 zemích Afriky, Asie, latinské Ameriky a východní Evropy – např. sirotků kvůli AIDS, postižených dětí, dětí z ulice a dětských dělníků. Cílem jejich práce je, umožnit dívkám a chlapcúm z nejchudších regionů světa život v lidsky důstojných podmínkách.

11/2019

Nový zákazník z Velké Británie pověřil KORN CONSULT GROUP provedením analýzy konformity s IATF 16949. Dodavatel , který je certifikován dle ISO 9001:2015, chce ale vybudovat svůj systém managementu kvality (QMS) podle IATF 16949. Po provedení Gap-analýzy náš poradce zpracoval vyhodnocení s definováním pracovní náročnosti, nákladů a potřebných zdrojů, která jsou nezbytná pro získáni certifikace.

11/2019

Od jednoho stálého zákazníka jsme obdrželi zakázku na workshop, týkající se managementu dodavatelů. Zaměření mělo být na budoucí celkový management dodavatelů. Náš executive partner realizoval workshop se zainteresovanými pracovníky na „změnu myšlení”, týkající se zaváděných změn. Tím byl pozitivně podporován změnový management a prostřednictvím praktických příkladů byl také úspěšně implementován.

11/2019
16th VDA Quality Summit from 13.-14.11.2019 in Potsdam

Byli jsme úspěšní na 16. VDA Qualitäts-Gipfeltreffen od 13.a 14.11.2019 v Postupimi.
Jako sponzor a vystavovatel jsme mohli opět uskutečnit mnoho zajímavých odborných jednání s četnými dodavateli do automobilového průmyslu. Mimoto jsme měli příležitost představit náš nejnovější produkt „Management dodavatelského řetězce 2.0“ („Supply Chain Management 2.0“). Přirozeně byla tématem rozhovorů také nová giga továrna Tesly, kde KORN CONSULT GROUP mohl k tématu e-mobility (baterie, výroba článků a agilní management projektů v e-mobilitě) poukázat na několik svých úspěšně ukončených projektů.
More

11/2019

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jedním Tier1 dodavatelem jednoho OEM provedením studie proveditelnosti a podporou při náběhu výroby pro jednoho nového dodavatele interiérových dílů v USA. Senior poradci měli za úkol včas rozpoznat rizika v dodavatelském řetězci a společně s dodavatelem je odstranit, jakož i následně zavést opatření na zlepšení tak, aby byla zajištěna úspěšná SOP.

11/2019

KORN CONSULT GROUP v USA byl pověřen jedním premiovým OEM podporou jednoho jeho Tier2 dodavatele v oblastech plánování výroby, managementu kapacit a logistiky . Problém spočíval v jeho nedostatečných včasných dodávkách. Náš nasazený tým zkušených senior poradců mohl operativně podporovat činnosti Tier2 dodavatele při zlepšováních ve výrobě, jakož i při plánování logistiky tak, aby byl stav opět stabilizován.

10/2019

Rychlost vývoje a startu projektů E-mobility je extrémně vysoká. Dodavatelé stojí před výzvou realizovat rychlejší časy uvedení produktů na trh a bez kompromisů v oblastech kvality a profitability.
Společnost KORN CONSULT GROUP při tom svoje zákazníky podporuje formou nezávislého poradenství a koučinku, aby bylo zajištěno obojí: rychlé uvedení na trh a kvalitativně nadstandardní produkty.

10/2019

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jedním Tier-1 dodavatelem, aby analyzoval a stabilizoval současnou situaci plánování výroby a výkonu kvality u jeho subdodavatele. Náš poradce byl též pověřen zabývat se tématy nákupu a komunikace. S našimi dlouhodobými zkušenostmi v oblasti managementu dodavatelů a jeho analýzy, zlepšením a zhodnocením rizik jsme projekt úspěšně dokončili.

10/2019

KORN CONSULT GROUP v Mexiku získal mandát na interim management pro manažerskou pozici. Interim manager komunikuje ve třech jazycích a byl vybrán z lokálního týmu. Úspěch projektu se ukazuje v trvalém obsazování takových pozic našimi experty s dlouhodobými průmyslovými zkušenostmi a s hluboko sahajícími praktickými zkušenostmi.

10/2019
Automotive Hungary, Budapest

KORN CONSULT GROUP byl od 16. do 18. října 2019 jedním z vystavovatelů na veletrhu „Automotive Hungary“ v Budapešti.
Cílem tohoto veletrhu je rozvoj a zlepšování obchodních vztahů v oblasti automobilového průmyslu, který je zastoupen na maďarském trhu.
Byli jsme potěšeni návštěvou četných zákazníků na našem stánku.
Byly vedeny zajímavé rozhovory a byly navázány nové kontakty.

10/2019

Na základě úspěšného ukončení jednoho OEM projektu na zlepšení dodávkové výkonnosti a kvality u jednoho jeho Tier-1 dodavatele, KORN CONSULT GROUP získal přímý mandát na dozor nad optimalizovanými interními procesy. Těžištěm zde jsou pravidelné audity výrobní linky a kontrola kvality včetně definování opatření ke zlepšení. Zákazník tak využívá naší fundované expertízy, a tím má zajištěnou optimální podporu.

09/2019

Od jednoho výrobce automobilů jsme dostali zakázku na provedení analýzy stávající situace v dodávkách od jeho dodavatele. Je nutno poukázat na skutečnost, že díky zvýšeným odvolávkám již není dosahováno dodávkové spolehlivosti. Díky reorganizaci operativních prostorů, které jsme si vyžádali, může být výkon dodávek zlepšen na 80%. Nyní budou realizována další opatření, aby bylo znovu dosaženo 100%.

09/2019

KORN CONSULT GROUP v USA byl pověřen jedním OEM podporou jeho dodavatele, u kterého došlo k zastavení montážní linky. S pomoci odborníků na výrobu mohl náš senior konzultant definovat důležité KPI a LOP, pomocí kterých bylo dosaženo požadované transparentnosti aktuálního stavu pro management firmy tak, aby mohla být zavedena nutná opatření pro zabránění opakování se problému.

09/2019

Jeden OEM pověřil KORN CONSULT GROUP v Mexiku realizací interim projektu a podporou jednoho Tier-1 dodavatele , který je v současné době v eskalaci. Našim úkolem je rychle změnit situaci v managementu projektu u dodavatele prostřednictvím industrializace výrobního procesu a redukcí podílu zmetků tak, aby byly opět zajištěny bezproblémové dodávky.

09/2019

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jedním OEM podporou jednoho Tier-1 dodavatele při náběhu výroby kompletního pohonného systému pro e-mobilitu. Náš senior konzultant se zaměřil na vybudování systému reportů dodavatele tak, aby byla včas odhalena rizika pro dodávky vzorkových dílů a výstavba seriového zařízení. Přitom je vizualizace shromážděných informací klíčem k úspěchu.

08/2019

KORN CONSULT GROUP podporuje s naším expertem na management logistiky jedno OEM v USA u jeho dodavatele, aby bylo obnoveno požadované plnění dodávek. Cílem je pomocí krátkodobých opatření optimalizovat výrobní a kapacitní plánování lakovací linky, a tak ji opět přivést na normální úroveň.
Proto byl vytvořen i nový nástroj na plánování, pomocí kterého bude optimalizace celkového využití zavedena.

08/2019

KORN CONSULT GROUP v Mexiku byl pověřen jedním OEM vedením eskalačního projektu u jednoho jeho dodavatele. Ve dvou výrobních lokalitách provedl náš poradce GAP-Analázu všech procesů, především ale logistiky a produkce.
Systím kvality byl též prověřen a přitom byla zavedena opatření ke zlepšení, která zajistí, že nařízené zastavení dodávek bude moci být co nejdříve opět staženo.

08/2019

KORN CONSULT GROUP byl prostřednictvím jednoho OEM pověřen stabilizací sériové výroby a zlepšením managementu zásobování u jednoho jeho hlavního dodavatele.
Úkolem pro mezifunkční tým složený ze specialistů OEM, dodavatele a našich senior poradců je zredukování prostojů jednoho strojního zařízení, jakož i snížení dodávkového manka u zákazníka pomocí navýšení OEE.

08/2019

KORN CONSULT GROUP v Číně byl pověřen jedním globálním OEM řízením deeskalace u jednoho jehoTier2 dodavalete.
Náš lokální senior konzultant provedl na místě Gap-Analýzu s použitím 4-fázového modelu KCG, a tím pomohl zlepšit stupeň zralosti celkové kvality v co nejkratším čase tak, aby bylo co nejrychleji dosaženo výsledků požadované úrovně pro deeskalaci.

08/2019

Náš senior poradce byl nasazen u jednoho Tier1 dodavatele pro optimalizaci výkonu 3. směny. Zajistil zvýšení úrovně využitelnosti zařízení a zavedl denní reporting jako zpětnou vazbu na plánované výrobní dávky.
Na základě těchto činností na úrovni Shop Floor byl rozvoj tohoto dodavatele úspěšně realizován společně s plynulým navýšením výrobních množství.

07/2019

Zákazník z oddělení výroby karoserií pověřil KORN CONSULT GROUP, aby zajistil včasné dodávání komponentů do OEM.
Náš konzultant rychle rozpoznal kritická místa ve výrobě a inicioval nezbytná opatření. Také designové změny komponentů musely být zahrnuty do změn nástroje.
Po krátké době byli dosaženy první on-time dodávky.

07/2019

KORN CONSULT GROUP rozšiřuje své portfolio a nyní také poskytuje provozní podporu projektům Fúze a Akvizice.
F&A je obecný název pro většinu známých typů transakcí v podnikovém sektoru.
KORN CONSULT GROUP je váš partner pro identifikaci, iniciaci a implementaci potenciálu pro prodejce nebo kupující v transakčních projektech. Více se dozvědět

07/2019

KORN CONSULT GROUP v USA byla pověřena prémiovým OEM klientem o podporu u poskytovatele logistických služeb v oblastech JIS / JIT.
Dva zkušení konzultanti s praktickými zkušenostmi v oblasti dodavatelského řetězce podporují poskytovatele služeb při prověřování a zlepšování jejich logistických a IT procesů, identifikačních časů, šíření možností, včetně doby tranzitů.

07/2019

KORN CONSULT GROUP byla pověřena Tier 1 dodavatelem vstřikování plastů k prověření jejího Systému Řízení Kvality podle IATF 16949. Po ověření posledně realizovaných auditů byly všechny hlavní procesy auditovány podle nejnovějších změn IATF.
Náš Senior Consultant prakticky vysvětlil obecně formulované části normy, aby mohly být aplikovány do každodenní praxe.

07/2019

KORN CONSULT GROUP byla pověřena novým zákazníkem ve strojírenství definováním procesu Managementu Projektů. Na prostřednictvím analýzy a workshopů s odpovědnými zaměstnanci jsme připravili pracovní balíčky a plán implementace. Na základě výsledků a spokojenosti zákazníka jsme obdrželi následnou objednávku pro zavedení tohoto procesu.

06/2019

S mnoha roky zkušeností v managementu projektů, KORN CONSULT GROUP provádí poradenství a podporuje dodavatale e-mobility pro obnovení jejich dalšího úspěšného řešení vysoce komplexních projektů hlavních problémů tak, aby bylo dosaženo plánovaných cílů. Poskytujeme jak metodické poradenství se zaměřením na klíčové faktory managementu projektu, tak na implementaci nástrojů managementu projektu. Společně s vedoucím týmem projektu výrobce jsme adresovali identifikované deficity tak, aby bylo dosaženo cílů projektu prostřednictvím zvýšené efektivity.

06/2019
Již pošesté v řadě za sebou byla společnost KORN CONSULT GROUP oceněna jako Top-Konzultant

Již pošesté v řadě za sebou byla společnost KORN CONSULT GROUP oceněna jako Top-Konzultant.
Při slavnostním udílení cen dne 28.06.2019 k tomuto vynikajícímu týmovému úspěchu pogratuloval bývalý spolkový president Christian Wulff.
„Jsme hrdí na to, že jsme tuto cenu opět obdrželi a děkujeme všem spolupracovníkúm za jejich práci a našim zákazníkům za upřímnou zpětnou vazbu“, řekl CPO, Markus Schäfer. Více se dozvědět

06/2019

KORN CONSULT GROUP v Číně byl pověřen jedním globálním Tier1 výrobcem realizací projektu na zlepšení KPI a deeskalaci u jednoho jeho dodavatele. Náš lokální senior konzultant pracoval na základě KCG 4-fázového modelu, definoval slabá místa a provedl analýzu kořenových příčin. Následně realizuje podporu přímo na místě u dodavatele při plnění KPI a deeskalačních kritérií specifilovaných Tier1 pro robustní procesy ve výrobním závodě.

06/2019

Které faktory jsou klíčové pro úspěšnou implementaci TISAX?
TISAX je informační bezpečnostní systém založený na standardu ISO/IEC 27001. Pro dodavatele do automobilového průmyslu se pro udržení budoucích obchodů s jednotlivými OEM certifikace dle TISAX stává stále vice důležitou. KORN CONSULT GROUP má vynikající prakticky orientované senior konzultanty, kteří v současné době pracují u zákazníků na projektech pro přípravu a implementaci certifikace podle TISAX. Jako kompetentní obchodní partner můžeme nabídnout podporu u všech dodavatelů v přípravě na TISAX v oblastech analýzy, koncepce, implementace a přezkoumání efektivity.

06/2019
KCG Academy

Na konci června se v Německu uskutečnila druhá KCG Academy, které se zúčastnil celý evropský tým. Tato schůzka na kvartální bazi byla využita na prodiskutování aktuálních témat a pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností. Setkání bylo zaměřeno na komunikaci agilních metod, jako je metodika SCRUM, a dále na to, jak můžeme podporovat naše zákazníky při organizování aglility a rozvoji týmů při zohlednění cyklu PDCA.

06/2019

KORN CONSULT GROUP v Jižní Africe byl pověřen jedním Tier1 dodavatelem do automobilového průmyslu realizací podpory v oblasti jeho reklamačního managementu. Tým zkušených senior konzultantů pomohl při revizi a zlepšování všech mezifunkčních a průřezových procesů a plnění úkolů. Byly také definovány potřebné ukazatele pro KPI a kontrolu činností s orientací na výsledek.

05/2019

Po dokončení projektu koučování s hybridním elektrickým vozidlem (e-mobility) s patnáctiměsíčním úspěchem, závěrečný rozhovor s klientem, koučem a personálním oddělením poskytl stejnou zpětnou vazbu na vynikající výsledky koučování s měřitelným úspěchem v řízení změn koučování.
S 100% v Net Promoter Scale jsme obdrželi vynikající odezvu zákazníků.

05/2019

Naše kompetence v oblasti e-mobility s výrobou baterií a článků jsou pravidelně rozšiřovány a uplatňovány v interních expertních skupinách. Také k tomu náleží i účast na různých odborných akcích. V současné době jsme navštívili "BATTERY EXPERTS FORUM" v Německu.
Z toho vyplývá integrace v rámci Akademie KCG za účelem dalšího rozvoje znalostí v týmu KORN CONSULT GROUP. Toto know-how již dnes využívá náš zkušený tým konzultantů v různých celosvětových projektech v oblasti výroby baterií.

05/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP USA obdržela zakázku od prémiového OEM výrobce, aby poskytovala logistickou podporu a vytvořila plán řízení dodavatelů s cílem snížit počet nevyřízených šesti hlavních dodavatelů, což má za následek zvýšení nákladů na přepravu na základě Chyb-/Expresním zásilkám.
Cílem projektu je co nejrychleji snížit zpoždění v dodávkách mezi OEM a jeho dodavateli a vytvořit udržitelné řešení prostřednictvím systému preventivního plánování výroby.

05/2019
KORN CONSULT GROUP India Pvt

Skupina KORN CONSULT pokračuje v růstu. V polovině května jsme otevřeli naši novou pobočku v Mumbai v Indii, abychom posílili naše místní zkušenosti na asijském kontinentu. Zvyšující hodnoty exportu ukazují, že indická ekonomika má před sebou silnou budoucnost a přední mezinárodní společnosti začaly přemisťovat své výrobní místa. Těžiště naší nabídky služeb je zaměřeno na poradenství softwarového – a výrobního průmyslu v řízení projektů a industrializaci; také mimo automobilový průmysl.
Cílem je nabídnout našim zákazníkům inovativní myšlení se všemi potřebnými odbornými znalostmi. Více se dozvědět

04/2019

Od dlouholetého stávajícího zákazníka v oblasti podvozku byla KORN CONSULT GROUP pověřena zakázkou na logistický projekt. Zde jsme převzali centrální koordinaci požadavků na celkem 3 výrobních místech uvnitř i mimo Evropu. Náš zkušený senior konzultant s rozsáhlými zkušenostmi v řízení logistiky úspěšně dokončil analýzu, získal Rychlé výhry a prostřednictvím průběžné podpory, jako školení, dosáhl trvale udržitelné snížení ve zpoždění v dodávkách.

04/2019
KORN CONSULT GROUP at BMW Supplier Diversity Conference

Také v tomto roce 4.dubna 2019 byla opětovně zastoupena KORN CONSULT GROUP na konferenci BMW Supplier Diversity Confernce v Greenville / Spartanburg, USA. Jako sponzor a vystavovatel navštívil náš stánek hojný počet zákazníků a mohli jsme uspořádat řadu zajímavých odborných diskuzí. Těšíme se na pozitivní zpětnou vazbu od stávajících kontaktů k úspěšně dokončeným nebo probíhajícím projektům. Více se dozvědět

04/2019

Projekty e-Mobility od společnosti KORN CONSULT GROUP: Od jednoho z TOP 10 výrobců bateriových článků na světě jsme obdrželi rozsah projektů pro konzultace a plánování pro výstavbu Gigawatt továrny v Číně. Rozsah projektu bude doplněn o mandát dočasného vedení v oblasti projektového řízení, technické čistoty a Six Sigmy.
Náš tým konzultantů s vysokou odborností, mezinárodními a místními zkušenostmi aktivně podporuje na místě úspěšnou operativní implementaci industrializace.

04/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP v USA byla pověřena prémiovým OEM analýzou nákladů pro komponenty pohonů. Zkušený vedoucí projektový manažer podporuje Tier- 1 prostřednictvím seminářů, aby analyzoval zvýšení cen od více dodavatelů pro naše zákazníky. V této souvislosti se také kontrolují výrobní procesy ve výrobních linkách. Přitom společně spolupracujeme s OEM týmem z oblasti výroby, logistiky, technologie a kvality. V důsledku toho bylo možné identifikovat značný potenciál úspor.

03/2019

KORN CONSULT GROUP rozšiřuje svou interní výkonnou pravomoc o metodu
AGILNÍHO řízení projektu a vývoje. Je inspirován citací Petera Druckera: „Být agilním je způsob myšlení, jak dělat správné věci správným způsobem“.

03/2019
Girls'Day at KORN CONSULT

Dne 28.03.2019 je to zase rok kdy se koná „Girls Day”. V tento den otevírají společnosti po celém Německu své dveře dívkám, které začínají 5. ročník, aby jim poskytly přehled o potenciálním učňovském vzdělávání. KORN CONSULT GROUP, se sídlem v Alzenau, se v tomto roce poprvé účastní tohoto odborně zaměřeného projektu na podporu mladých lidí v jejich budoucím kariérním rozvoji. Jsme rádi a těšíme se na pozvání dvou budoucích pracovních nováčků na „den v projektové kanceláři“

03/2019

Od stávajícího zákazníka v automobilovém dodavatelském průmyslu KORN CONSULT GROUP získala zakázku na interní audit systému dle IATF 16949 ve dvou pobočkách společnosti. S pomocí nasazeného konzultantského týmu s odpovídajícím Auditorským vzděláním a odpovídajícími znalostmi v oblasti řízení kvality bude úspěšná kompletní certifikace připravena a doprovázena. Nakonec bude vytvořena odpovídající auditní zpráva.

03/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP v Mexiku byla prémiovým výrobcem automobilů pověřena rozvojem dodavatelů. Zkušený tým konzultantů by měl podporovat dodavatele k dosažení požadovaných cílů z hlediska výkonu a udržitelnosti výrobních procesů. Přitom pracují dohromady s funkčně přesahujícími lokálními týmy výroby, logistiky, technologie a kvality.

03/2019

Byli jsme pověřeni jedním dodavatelem Tier 1 v USA, abychom pomohli některým z jeho dodavatelů. Společně s těmito dodavateli jsme vytvořili „scorecard“ pro produktivitu, logistiku a vedení kvality. Na základě toho lze v budoucnu problémy rychleji analyzovat a reagovat na ně v ranné fázi. Náš senior konzultantský tým úspěšně dokončil projekt díky dlouholetým zkušenostem s řízením dodavatelů.

02/2019

Prémiový OEM nás pověřil, podporou a zajištěním pojistitelem definovaných požadavků na nárazové zkoušky pro lokálně vyrobená auta v Číně. Čtyři subdodavatelé byli koordinováni naším seniorním týmem konzultantů (čas, kvalita, množství, logistika), aby bylo zajištěno přemístění výroby do Číny v definovaném časovém rámci. V jednom případě byla v Německu zřízena prozatímní výroba s cílem zajistit kvantitativní náběh výroby.

02/2019

Na základě zpoždění v dodávkách od jednoho z dodavatelů, obdržel KORN CONSULT GROUP v USA konzultační zakázku od jednoho prémiového OEM. Rozsah projektu spočívá ve vytvoření týmu konzultantů složených z externích a interních spolupracovníků, kteří pracují společně na vytvoření 5 pracovních souborů. Tímto je monitorována výkonnost Tier 1 a současně je zvyšována produktivita tak, aby byly u pověřeného OEM v budoucnu a dlouhodobě dodržovány termíny dodávek.

02/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP v Číně obdržela objednávku od společnosti vyrábějící minerální oleje. Ten otevřel nový výrobní závod a musí projít potenciální analýzou, aby bylo možné dodávat pověřenému OEM výrobci. K tomuto účelu připravil náš lokální konzultant školení a přehled požadavků podle VDA 6.3 svazku a pomohl změnit způsob uvažování o budoucím vývoji projektu tak, aby byla potenciální analýza úspěšně zvládnuta.

02/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP obdržela zakázku od mezinárodního dodavatele automobilového průmyslu plastových dílů, aby analyzovala Total Productive Maintenance (TPM) a vypracovala adekvátní zlepšovací návrhy. Prostřednictvím provedené potenciální analýzy byla nově restrukturalizována autonomní a preventivní údržba. V důsledku toho společnost sníží náklady na preventivní údržbu o 40 % a zvýší OEE o 10 %.

02/2019

V loňském roce získala společnost KORN CONSULT GROUP ocenění „Best of Consulting Mittelstand 2018“v kategorii „Operational Excellence“ Na soutěži pořádané společností WirtschaftsWoche se zúčastnilo zhruba 400 společností. Mimo jiné byly v naší kategorii zastoupeny "Mercedes Benz Consulting" a "EY". Jsme stále potěšeni tímto skvělým oceněním a v letošním roce se opět budeme účastnit této soutěže.

02/2019
CarSymposium Shanghai

KORN CONSULT GROUP se zúčastnila Car sympozia, které se konalo ve dnech 16. - 17. dubna v Šanghaji. Poskytli jsme poradenské služby výrobcům a dodavatelům s využitím našich dlouholetých zkušeností v oblasti technologické kompetence, řízení kvality a optimalizace výrobních a montážních procesů v automobilovém průmyslu. Vedli jsme pozitivní jednání s některými z našich stávajících zákazníků a potenciálními novými zákazníky z Číny, Německa a dalších zemí.

01/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP obdržela zakázku od dlouhodobého stávajícího klienta s koučinkem a stínováním zaměstnanců. Výkonný konzultant s vynikajícími koučovacími dovednostmi a dlouholetými zkušenostmi ve vedení zaměstnanců, podporuje kouče v jeho každodenní práci a v nedávno rozšířené oblasti odpovědnosti. Prostřednictvím pravidelných diskuzí o zpětné vazbě vede k úspěchu v osobnímu rozvoji zaměstnance a k posílení svých vedoucí schopnosti.

01/2019

Od vysoce nominovaného zákazníka z oboru dodavatelů automobilového průmyslu Skupina KORN CONSULT obdržela zakázku, aby posílil společnost k nutným optimalizacím v oblasti logistiky a procesů kvality a aby podpořila zavedení MES (Manufacturing Execution System). Současně byla prověřena skladová situace, tak jako výrobní procesy byly prověřeny, analyzovány a následně udržitelným způsobem stabilizovaný.

01/2019

Skupina KORN CONSULT GROUP v USA byla pověřena výrobcem dílů vstřikování Tier 1, aby provedla diferenční analýzu dle VDA 6.3.Nízká efektivita zákaznických procesů, byla způsobena chybami v systému kvality. Očekávaní zákazníka spočívala v tom, aby byla zavedeny udržitelné analyzační metody. Prostřednictvím optimalizace procesu, se stane v budoucnu celkový pracovní postup snazší a efektivnější.

01/2019

Pro mexický závod německé společnosti z oblasti zpracování polymerů získala skupina KORN CONSULT GROUP objednávku na vyhledávání dodavatele. Náš silný tříčlenný seniorní poradenský tým začal s analýzou trhu založenou na základě klientem požadovaných kritériích. Byli navštíveni potenciálně noví dodavatelé a současně byla připravena závěrečná SWOT analýza, takže na konci tento projekt vedl k nejlepšímu možnému výběru dodavatelů.